Thursday, 5 November 2015

Repatriation of PS Group "B" officers to their Parent Circles

Today, 43 officers have been repatriated to their Parent Circles. Following 6 officers from Delhi Circle have been repatriated:-
1. Sh. R N TAVAKARI                  KARNATAKA
2. Sh. UMESH SHETTIGAR             KARNATAKA
3. Sh. RAM PRASAD KUSHWAHA      RAJASTHAN
4. Sh. KAJOD MAL MEENA             RAJASTHAN
5. Sh. E R PALANISAMI                TAMILNADU
6. Sh. P V BALACHANDER             TAMILNADU

Authority : Dte. No. 9-04/2015-SPG  dated 05.11.2015

No comments:

Post a Comment